tabere de iarna, tabere de vara, tabere copii, tabere iarna, tabere vara

tabere de iarna, tabere de vara, tabere copii la munte

tabere de iarna, tabara de iarna, tabere de vara, tabara de vara

Tabere Juniori

Termeni si conditii

 

DEFINITII

   Urmatoarele definitii vor fi utilizate in stabilirea termenilor si conditiilor de mai jos, fiind aplicabila in toate formularile:

"noi", "noua", "ale noastre", "ai nostri", "TaberJunior", "SkySnowSchool", se refera la SC SKY SNOW SCHOOL SRL, la toti angajatii acestuia, societati colaboratoare sau terte persoane care sunt reprezentatii acestora.

"dvs.", "ai dvs.", se refera la parintele, parintii, tutorele legal al minorului/minorilor participanti in taberelejunior sau in scoala de shi, sau orice alt reprezentant legal ce are interes in serviciile oferite.

"tabere" se refera la un cumul de activitati de agrement, cazare si masa, supraveghere pentru participanti, pentru o perioada definita de timp.

"scoala de schi" se refera exclusiv la lectiile de schi individuale sau de grup, pentru o perioada definita de timp.

"alte tipuri de servicii" se refera la servicii de agrement, inchiriere de marterial sportiv, consultanta si/sau instruire in diferite activitati de agrement.

 

PARTILE INTRE CARE SE INCHIEIE CONTRACTUL

   Dvs. veti incheia contractul cu reprezentantii SC SKY SNOW SCHOOL SRL sau cu subcontractorii acestuia, in vederea obtinerii de servicii de tabara.

 

ACCEPTAREA CONDITIILOR

   In momentul completarii formularului de inscriere de pe site-ul www.taberejunior.ro/inscrie-te , dvs. acceptati Termenii si Conditiile acestor activitati, indiferent daca a fost semnat sau nu un act scris.

   Nici un angajat, subcontractor SC SKY SNOW SCHOOL SRL si nimeni altcineva nu are autoritatea sa modifice sau sa denunte in vreun fel Termenii si Conditiiile acestui contract sau sa faca o promisiune in numele nostru.

 

OBIECTUL CONTRACTULUI

   Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre SC SKY SNOW SCHOOL SRL activitati de agrement si/sau scoala de schi pentru copii.

 

DURATA CONTRACTULUI

   Contractul se incheie pe o perioada de 6 zile (5 nopti), incepand cu prima zi din serie, si se incheie cu ultima zi a seriei pentru care ati optat.

 

PRETUL CONTRACTULUI

   Pretul se va plati in numerar/ordin de plata in contul prestatorului, termenul stabilit de prezentul contract il esaloneaza astfel:

- 10% avans cu o perioada de minim o saptamana pana la inceputul taberei;

- 90% lichidare la intrarea in tabara.

 

OBLIGATIILE PRESTATORULUI

   TabereJunior se obliga sa:

 

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

   Dumneavoastra va obligati sa:

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA

   Datorita riscurilor crescute aparute in exercitarea activitatilor din cadrul conceptului Taberjunior, sunt necesare respectarea cu strictete a urmatoarelor reguli de conduita:

 

LIMITA RASPUNDERE

   Raspunderea noastra este limitata in urmatoarele cazuri:

 

INCETAREA CONTRACTULUI

   Prezentul contract isi inceteaza de plin drept, fra a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante  judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

   Rezilierea prezentului contrat nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

 

FORTA MAJORA

   Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si//sau executareain mod necorespunzator-total sau partial- a oricarei obligatii care-i revin, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este ea definita prin lege.

   Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

   daca i termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

 

NOTIFICARI

   In acceptiunea partilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte, este valabil indeplinitadaca va fi transmisa la adresa electronica prevazuta in formularul de inscriere.

 

LITIGII

    Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea , executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

   In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe ale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

 

 

CLAUZE FINALE

    Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional scris intre partile contractante.

   Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

   In cazul in carepartile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

 

 

 

 

 Unde ne gasesti?
Copyright © 2011 Taberejuniori.ro